Standaard gebruikersopleiding

Eéndaagse opleiding met vaste kalender (Niveau 2)

Cursuscode: ICMS201DUT
ICMS201FRE (français)
ICMS201GER (Deutsch)
ICMS201ENG (English)
De standaard ééndaagse opleiding voor ICMS gebruikers.

ICMS, het ‘Incident & Crisis Management System’, werd op 1 januari 2017 het Belgisch nationaal platform voor noodplanning en crisisbeheer, uitgebaat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ).

Naast medewerkers van IBZ, zijn ook talrijke bestuurlijke overheden (ministeries, regionale overheden, provincies, steden & gemeentes) en interventiediensten (brandweer, medische diensten en ziekenhuizen, lokale en federale politie, civiele bescherming, defensie, ...) gebruikers van ICMS.
Sommige van deze gebruikers gaan dagelijks aan de slag met het systeem. Andere gebruikers zullen alleen inloggen op het ogenblik dat er zich effectief een noodsituatie voordoet.

Om tegemoet te komen aan de diverse profielen van gebruikers, werden verschillende types opleidingen ontwikkeld.
De basisopleiding - de zogenaamde "niveau 2" opleiding - richt zich tot ALLE gebruikers van ICMS.

In opeenvolgende blokken wordt zowel ingegaan op de bediening van de software als op het eigenlijk gebruik – zowel dagdagelijks, als tijdens een noodsituatie. Verduidelijkingen door een lesgever worden constant afgewisseld met het “zelf doen”.

De opleiding wordt afgesloten met een integratie-case waarin de deelnemers samenwerken op basis van een multidisciplinair scenario.

Bij de voorbereiding van de opleidingen wordt steeds afgestemd met FOD IBZ, zodat de docenten ook aan de deelnemers kunnen uitleggen wat de operationele praktijkafspraken zijn.
Tenslotte worden de opleidingsmaterialen stelselmatig aangepast aan nieuwe updates van de software.

Deze opleiding richt zich tot:
  • Medewerkers van overheden – van lokaal tot nationaal niveau – die ICMS zullen gebruiken als lid van een CC of binnen hun eigen departement
  • Leden van de interventiediensten, die op het terrein (CP-OPS of monodisciplinair), in een CC of binnen de eigen commandostructuur ICMS zullen gebruiken
  • Personeelsleden van andere aangesloten organisaties zoals Seveso-bedrijven, nutsbedrijven, ...
  • Gebruikers die vanuit hun specialisatie ICMS moeten kunnen gebruiken (bv. ziekenhuizen).

De ICMS opleidingen zijn voorbehouden voor officiële gebruikers van dit systeem.
U kan dus niet zo maar uit interesse inschrijven voor een opleiding.
Noodplanambtenaren op lokaal en provinciaal niveau die de opleiding Niveau 3 DataAdmin wensen te volgen, dienen zich te wenden tot FOD Binnenlandse Zaken. Zie ook de informatie over de Niveau 3 opleidingen in de betreffende opleidingsfiche.
Gebruikers aan het einde van de dag voldoende kennis en zelfzekerheid geven zodat ze zonder problemen en zonder aarzeling informatie in ICMS kunnen opzoeken en – vooral – degelijk aan de slag kunnen met alle tools die ter beschikking staan voor het eigenlijke beheer van noodsituaties via ICMS.

Om dit doel te realiseren wordt bij de bespreking van alle tools en modules voldoende tijd gelaten voor eigen experimenteren en oefenen.
Vanaf het begin van de opleidingsdag wordt aan de gebruikers gevraagd in ICMS in te loggen en hetgeen wordt uitgelegd in de praktijk te proberen, dit zowel individueel als in samenwerking met de andere deelnemers in de zaal.

Daarnaast wordt in de marge aandacht besteed aan:
  • ICT Security
  • specifieke technische tools waarover niet iedereen beschikt
  • eenvoudige tips-and-trics om ICMS te combineren met andere werkinstrumenten
Wat komt aan bod ?
BESTELPROCEDURE
In de online kalender vindt u de data waarop opleidingen voorzien zijn. Door te klikken op een van de data komt u bij een gedetailleerde beschrijving en ziet u op het scherm hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
Een opleiding boeken kan alleen via online registratie.
Indien u als overheid dient te werken via een bestelbon, dan kan u een bestelbon opstellen op basis van de leveranciersgegevens:
TCD thv
BE0647.684.539
Lokerenbaan 215
9240 Zele
 
Nadat uw bestelbon is aangemaakt, keert u terug naar onze online boeking, geeft het Bestelbonnummer in bij uw registratie en werkt de bestelling verder af.
U ontvangt dan na controle door onze medewerkers, én een voucher voor deelname én een factuur waar al onmiddellijk Bestelbonnummer vermeld staat.
 

DATUM en TIJDSTIP
De data van de lesdagen evenals de locatie vindt u in de online kalender

Klik hier om de kalender te bekijken.

De opleiding start omstreeks 0900hr en loopt tot 1600hr, tenzij anders vermeld op uw reservatiebevestiging.
Er zijn korte pauzes tussen de verschillende modules voorzien en een langer durende middagpauze.
Bij de standaardopleidingen is geen catering voorzien voor de middag (u dient dus een eigen maaltijd te voorzien). Tijdens de voormiddag- en namiddagpauze worden koffie en water aangeboden.


TOEGANGSVOORWAARDEN en VOORKENNIS
Toegang tot de opleidingen ICMS is voorbehouden aan personen die gerechtigd gebruiker zijn.
  • De deelnemers dienen kennis te hebben van crisisbeheer in België, binnen hun vakgebied.

  • De deelnemers dienen tevens vertrouwd te zijn met computergebruik en meer in het bijzonder met het gebruik van een klassieke desktop of laptop computer en een klassieke (internet)browser.

Er wordt voorafgaand aan de opleiding geen toetsing gedaan om na te gaan of de deelnemers over deze basiskennis beschikken. De deelnemers en/of opdrachtgever dragen hierin de volledige verantwoordelijkheid.


MATERIAAL
Behoudens uitzonderingen, zijn de leslokalen niet uitgerust met pc’s/laptops en dient u dus uw eigen laptop mee te brengen. Deze dient te beschikken over een internet browser (Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Safari, Onion) en een WiFi ontvanger.
U dient ook te beschikken over gebruikersnaam en paswoord die u officieel als ICMS-gebruiker werden toegekend.
Indien u met meerdere personen van eenzelfde organisatie deelneemt en niet beschikt over voldoende accounts, dan zal u tijdens de opleiding gebruik kunnen maken van een trainings-account.

EVALUATIE
Er is geen evaluatie/test aan het einde van de vormingsdag voorzien.
Deelnemers kunnen op verzoek een attest van deelname ontvangen.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Zie de pagina met de Algemene Voorwaarden met onder meer belangrijke informatie over betalingen, annulaties, annulatie van een opleidingsdag, etc.