Initiatieopleiding

Het snelle parcours voor nieuwe ICMS gebruikers ("Parcours A")

Cursuscode: ICMS101DUT
ICMS101FRE (français)
ICMS101GER (Deutsch)
ICMS101ENG (English)
De INITIATIE-opleiding is een kennismaking met ICMS voor specifieke doelgroepen of in afwachting van het deelnemen aan de eigenlijke basisopleiding..

ICMS, het ‘Incident & Crisis Management System’, werd op 1 januari 2017 het Belgisch nationaal platform voor noodplanning en crisisbeheer, uitgebaat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ).

Naast medewerkers van IBZ, zijn ook talrijke bestuurlijke overheden (ministeries, regionale overheden, provincies, steden & gemeentes) en interventiediensten (brandweer, medische diensten en ziekenhuizen, lokale en federale politie, civiele bescherming, defensie, ...) gebruikers van ICMS.
Sommige van deze gebruikers gaan dagelijks aan de slag met het systeem. Andere gebruikers zullen alleen inloggen op het ogenblik dat er zich effectief een noodsituatie voordoet of hebben slechts een heel beperkte rol - bijvoorbeeld louter het aanmaken van een nieuwe "Case".

Om tegemoet te komen aan de diverse profielen van gebruikers, werden verschillende types opleidingen ontwikkeld.
De basisopleiding - de zogenaamde "niveau 2" opleiding - richt zich tot ALLE gebruikers van ICMS.
Daarnaast zijn er gevorderde en thematische opleidingen (N3 en verder).

De INITIATIE-opleiding is bewust beperkt in duur en naar inhoud toe.
Gespreid over een halve dag maken de deelnemers kennis met ICMS als systeem (hoe wordt met wie samen gewerkt) en wordt aangeleerd hoe met de belangrijkste modules en hulpmiddelen kan gewerkt worden.
Onder de tab "Wat komt aan bod ?" vindt u een overzicht van de behandelde topics.

De INITIATIE-opleiding richt zich tot:
  • Medewerkers van overheden – van lokaal tot nationaal niveau – die ICMS zullen gebruiken als lid van een CC of binnen hun eigen departement
  • Leden van de interventiediensten, die op het terrein (CP-OPS of monodisciplinair), in een CC of binnen de eigen commandostructuur ICMS zullen gebruiken
  • Personeelsleden van andere aangesloten organisaties zoals Seveso-bedrijven, nutsbedrijven, ...
  • Gebruikers die vanuit hun specialisatie ICMS moeten kunnen gebruiken (bv. ziekenhuizen).
De INITIATIE-opleiding (N01) richt zich héél duidelijk tot een beginnend gebruiker of een gebruiker die slechts zijdelings met ICMS zal werken. De standaard BASISopleiding (N02) blijft het meest aangewezen voor de meerderheid van de gebruikers.

De ICMS opleidingen zijn voorbehouden voor officiële gebruikers van dit systeem.
U kan dus niet zo maar uit interesse inschrijven voor een opleiding.

Het doel van de Initiatieopleiding is toekomstige gebruikers te laten kennismaken met de voor hen belangrijkste functionaliteiten binnen ICMS.
ICMS biedt immers een groot aantal modules en tools die zeker in de beginfase niet voor iedereen noodzakelijk zijn. In de initiatieopleiding wordt de nadruk gelegd op het opstarten van een nieuwe Case, hoe deze informatie gedeeld wordt en hoe via tekst (logboeken, ...) en via kaarten (cartografie) informatie kan gedeeld worden.

Het doel van de opleiding is dan ook inzicht te geven in de werking en de gebruikers voldoende te laten oefenen opdat ze zonder aarzeling ICMS kunnen en willen gebruiken. .

Om dit doel te realiseren wordt bij de bespreking van alle tools en modules voldoende tijd gelaten voor eigen experimenteren en oefenen.
Vanaf het begin van de opleidingsdag wordt aan de gebruikers gevraagd in ICMS in te loggen en hetgeen wordt uitgelegd in de praktijk te proberen, dit zowel individueel als in samenwerking met de andere deelnemers in de zaal.

Wat komt aan bod ?
BESTELPROCEDURE
In de online kalender vindt u de data waarop opleidingen voorzien zijn. Door te klikken op een van de data komt u bij een gedetailleerde beschrijving en ziet u op het scherm hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
Een opleiding boeken kan alleen via online registratie.
Indien u als overheid dient te werken via een bestelbon, dan kan u een bestelbon opstellen op basis van de leveranciersgegevens:
TCD thv
BE0647.684.539
Lokerenbaan 215
9240 Zele
 
Nadat uw bestelbon is aangemaakt, keert u terug naar onze online boeking, geeft het Bestelbonnummer in bij uw registratie en werkt de bestelling verder af.
U ontvangt dan na controle door onze medewerkers, én een voucher voor deelname én een factuur waar al onmiddellijk Bestelbonnummer vermeld staat.
 

DATUM en TIJDSTIP
De data van de lesdagen evenals de locatie vindt u in de online kalender

Klik hier om de kalender te bekijken.

De opleiding start omstreeks 0900hr en loopt tot 1200hr voor ochtendsessies en van 1300hr tot 1600hr voor de namiddagsessies; tenzij anders vermeld op uw reservatiebevestiging.
Er zijn korte pauzes tussen de verschillende modules voorzien en een langer durende middagpauze.
Bij de standaardopleidingen is geen catering voorzien voor de middag (u dient dus een eigen maaltijd te voorzien). Tijdens de voormiddag- en namiddagpauze worden koffie en water aangeboden.


TOEGANGSVOORWAARDEN en VOORKENNIS
Toegang tot de opleidingen ICMS is voorbehouden aan personen die gerechtigd gebruiker zijn.
  • De deelnemers dienen kennis te hebben van crisisbeheer in België, binnen hun vakgebied.

  • De deelnemers dienen tevens vertrouwd te zijn met computergebruik en meer in het bijzonder met het gebruik van een klassieke desktop of laptop computer en een klassieke (internet)browser.

Er wordt voorafgaand aan de opleiding geen toetsing gedaan om na te gaan of de deelnemers over deze basiskennis beschikken. De deelnemers en/of opdrachtgever dragen hierin de volledige verantwoordelijkheid.


MATERIAAL
Behoudens uitzonderingen, zijn de leslokalen niet uitgerust met pc’s/laptops en dient u dus uw eigen laptop mee te brengen. Deze dient te beschikken over een internet browser (Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Safari, Onion) en een WiFi ontvanger.
U dient ook te beschikken over gebruikersnaam en paswoord die u officieel als ICMS-gebruiker werden toegekend.
Indien u met meerdere personen van eenzelfde organisatie deelneemt en niet beschikt over voldoende accounts, dan zal u tijdens de opleiding gebruik kunnen maken van een trainings-account.

EVALUATIE
Er is geen evaluatie/test aan het einde van de vormingsdag voorzien.
Deelnemers kunnen op verzoek een attest van deelname ontvangen.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Zie de pagina met de Algemene Voorwaarden met onder meer belangrijke informatie over betalingen, annulaties, annulatie van een opleidingsdag, etc.